پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر جدید
دانلود بازی پیدا کردن تصاویر مثل هم جدید ، پیدا کردن تصاویر مثل هم جدید رایگان ، بازی پیدا کردن تصاویر مثل هم جدید ، پیدا کردن تصاویر مثل هم جدید فکری ، پیدا کر

آکاآپ: ایا میتوانید در تصاویر زیر اختلاف بین دو تصویر را پیدا کنید؟

تصویر شماره 1)

پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

عکس تفاوت ها, معما و تست هوش

 

تصویر شماره 2)

آیا می توانید در میان فیل ها قلب پیدا کنید؟

معمای تصویری با جواب, تصویر پنهان در عکسها را بیابید

تصویر شماره 3)

آیا می توانید تخم مرغ عید پاک را در میان لاله ها پیدا کنید؟

معمای تصویری با جواب, تصویر پنهان در عکسها را بیابید

تصویر شماره 4)

آیا می توانید خرس قطبی را در میان ارواح پیدا کنید؟

معمای تصویری با جواب, تصویر پنهان در عکسها را بیابید

تصویر شماره 5)

تفاوت ها را بیابید

بازی اختلاف تصاویر, پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

 

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

  پاسخ تست هوش :

تصویر شماره 1)

تست هوش تصویری, تفاوت ها را بیابید

تصویر شماره 2)

معمای تصویری با جواب, تصویر پنهان در عکسها را بیابید

تصویر شماره 3)

معمای تصویری با جواب, تصویر پنهان در عکسها را بیابید

تصویر شماره 4)

معمای تصویری با جواب, تصویر پنهان در عکسها را بیابید

تصویر شماره 5)

دانلود بازی پیدا کردن تفاوت ها, پیدا کردن اختلاف بین دو تصویر

 

منبع : بخش بازی آکاایران
برچسب :